What is Ini L.G.A Postal Code

Please take note that Zip code is the same as Postal code. Listed below are L.G.A Zip codes, Village Zip codes, Area Zip codes, District Zip codes, Towns Zip codes, street Zip codes, Urban area Zip codes, Rural area Zip codes

District Zip codesTown Zip codes
Aka EKpene Aka EKpene
Akpa-Etok Nung-Ukem
Akpayak Ikpe Zip Codes Ikpe/Ikot
Ananammong Itu Mbonuso
Anwa Urua Zip Codes Uquok
Anwafia Nkari
Asantin Nquono Zip Codes Asanting
Asanting Atan Asanting
Asanting Ikot Efredie Zip Codes Asanting
Asanting Obot Obom Uquok
Edem Idim Ibakesi Zip Codes Ibakesi
Edem Urua Iwerre
Ekoi Atan Ubom Odoro Ikpe
Ekoi Eben Obom Odoro Ikpe
Ekoi Ikot Abia Odoro Ikpe
Ekoi Ikot Ebom Odoro Ikpe
Ekoi Ikot Nyoho Odoro Ikpe
Ekoi Ikot Ofon Odoro Ikpe
Ekoi Ikot Udofe Odoro Ikpe
Eminang Mbiabong II
Esiyere Ikpe/Ikot
Ibam Ukwot Odoro Ikpe
Ibesikpo Edem Idem Uquok
Ibiaku Ata Ibiaku
Ibiaku Ikot-Ukana Ibiaku
Ibiaku Okpo Ibiaku
Ibiono Ewuro Odoro Ikpe
Ibisikpo Ikot Udo Mbiabon G. I.
Ibo Itu Mbonuso
Ibono Okporo Nkari
Ibono Usuk Nkari
Iden Udo Mbiabon G. I.
Ikot Akpan Ntim Mbiabon G. I.
Ikot Akpan Uquok
Ikot Andem Uquok
Ikot Ata Udo Uquok
Ikot Awa Uquok
Ikot Ede Uquok
Ikot Edem Uquok
Ikot Emem Uquok
Ikot Ese Uquok
Ikot Esien Itu Mbonuso
Ikot Nta Itu Mbonuso
Ikot Udo Asan Ibakesi
Ikot Udo Ata Uquok
Ikot Udo Eboho Uquok
Ikot Uko Nkari
Ikot Ukpong Odoro Ikpe
Ikot Uno Uquok
Ikpe Ikot Nkon Odoro Ikpe
Ikporom Itu Mbonuso
Ikweme Iwerre
Itak Edem Isa Mbiabong II
Itak Ikot Akpan Ndem Asanting
Mbaiabet Ikot Ikpe/Ikot
Mbento Nkari
Mbiabet-Eyehedia Ikpe/Ikot
Mbiabet Ikot Efa Ikpe/Ikot
Mbiabet Ikot Ikpe/Ikot
Mbiabet Ikot Oton Ikpe/Ikot
Mbiabet Ikot-Udo Ikpe/Ikot
Mbiabet Ikot Udo-Uba Ikpe/Ikot
Mbiabet Otung Ikpe/Ikot
Mbiabong Ekpip Mbiabon G. I.
Mbiabong Ikot Udo Mbiabong II
Mbiabong Ikot Udofia Mbiabong II
Mbiabong Iwerre
Mbiabong Mbat Mbiabong II
Mbiabong Oku Ikot- Abasi Mbiabon G. I.
Mbiabong Ukan Ikot Mbiabon G. I.
Mbiabong Ukan Ikot-Nung Mbiabon G. I.
Mbiafan Nkwono Nung-Ukem
Mbiafun Eyehe Adia Mbiabong II
Mbiafun Ikot Abasi Mbiabong II
Mbiafun Ikot Ntia Mbiabon G. I.
Mbiafun Mbiafun
Mkpu Itu Mbonuso
Nchana Ebua Itu Mbonuso
Ndinya Ikot Imo Mbiabong II
Ndiya Etok Nung-Ukem
Ndiya Mfia Ibiaku
Ndot Ikpe Ikpe/Ikot
Nkana Ikpe Odoro Ikpe
Nkwot Etok Ibakesi
Nna Enin Ikpe/Ikot
Nsit Ikpe Ikpe/Ikot
Nturi Iwerre
Nung Ukin Ikot Abia Nung-Ukem
Obong Nkari
Obot Ndom Itu Mbonuso
Obotme Iwerre
Odoro Ikpe Odoro Ikpe
Oduk Asanting
Offufa Nkari
Ogu Itu Mbonuso
Okpoto Iwerre
Oku Ikot Edaha Mbiabong II
Oniong Ono Ikpe/Ikot
Usuk Idim Uquok
Usung Ita Ikpe/Ikot